Inschrijvingsvoorwaarden Academy Senior Toezicht Zorg (ASTZ).

ASTZ is een gezamenlijk initiatief van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy.

Het Programma van ASTZ is niet door de overheid bekostigd contractonderwijs van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy. U wordt als contractstudent ingeschreven bij de Open Universiteit. Dit is van belang voor de certificering en toekenning van PE punten.

1. Voorwaarden voor aanmelding en inschrijving

a. Deze voorwaarden hebben betrekking op de vierjarige programma’s voor senior toezichthouders en nieuwe toezichthouders met een omvang van 10 studiepunten (zie www.ou.nl/astz).

b. De programmajaren hebben allen dezelfde opzet. Op basis van complexe casuïstiek krijgt het theoretische kader vorm. De deelnemers participeren aan drie (3) verplichte intervisie & inspiratiedagen en nemen deel aan het jaarlijks ASTZorg congres.

c. De aanmelding en inschrijving als contractstudent voor de ASTZ programma’s staat open voor eenieder die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die voldoet aan de voor dit programma gestelde voorwaarden. Aanmelding vindt plaats bij de ShareLife Health Academy. Vervolgens wordt de contractstudent ingeschreven bij de Open Universiteit.

d. Bij de eerste aanmelding c.q. inschrijving dient de contractstudent zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken zoals deze zijn vermeld op zijn/haar legitimatiebewijs zulks in verband met de correcte vermelding daarvan op het certificaat.

e. Indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, kunnen geen producten of diensten van de Open Universiteit en/of de ShareLife Health Academy worden afgenomen.

2. Inschrijving en annulering ASTZ

a. De inschrijving voor de ASTZ programma’s vindt uitsluitend plaats door middel van het daartoe bestemde inschrijfformulier, inclusief deze bijbehorende voorwaarden van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy. De inschrijving en de duur van inschrijving voor de ASTZ programma’s worden schriftelijk bevestigd door de Open Universiteit.

b. Contractstudenten worden ingedeeld in een cohort (10 deelnemers). Een cohort is een groep contractstudenten die op hetzelfde moment start met het betreffende ASTZ programma.

c. De Open Universiteit en de ShareLife Health Academy hebben het recht bij onvoldoende contractstudenten de ASTZ programma’s te annuleren of uit te stellen. Is zulks het geval dan worden de contractstudenten uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de ASTZ programma’s hierover schriftelijk bericht. Indien de ASTZ programma’s zijn volgeboekt dan worden de inschrijvingen desgewenst op een wachtlijst geplaatst.

d. Annulering van de ASTZ programma’s door een contractstudent is mogelijk. Annulering van de inschrijving dient door de contractstudent per aangetekende brief te worden gemeld bij de Coördinator contractonderwijs van de Open Universiteit.

e. Bij annulering geldt het volgende:

  • bij annulering tot vier weken voor de start van een geheel ASTZ programma bedraagt de restitutie het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag;
  • bij annulering binnen vier weken voor de start van een gehele ASTZ programma bedraagt de restitutie 90% van de totaal verschuldigde kosten voor de gehele ASTZ programma; 10% wordt in rekening gebracht voor administratieve afhandeling en reeds aangegane verplichtingen;
  • tussentijdse annulering van het eerste jaar nadat dit jaar is gestart is niet mogelijk. De contractstudent ontvangt geen restitutie voor het eerste jaar maar kan wel de deelname aan het tweede jaar annuleren;
  • annulering van het tweede, derde of vierde jaar is mogelijk tot vier weken voor de start van het betreffende jaar. De restitutie is als volgt: bij tijdige annulering voor het tweede jaar bedraagt de restitutie 75% van het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag, voor het derde jaar bedraagt de restitutie 50% van het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag en voor het vierde jaar bedraagt de restitutie 25% van het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag.
  • bij annulering binnen vier weken voor de start van het tweede, derde of vierde jaar bedraagt de restitutie respectievelijk 65%, 40% of 15% van het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag, 10% wordt in rekening gebracht voor administratieve afhandeling en reeds aangegane verplichtingen;
  • tussentijdse annulering van het tweede, derde of vierde jaar nadat dit jaar is gestart is niet mogelijk. De contractstudent ontvangt geen restitutie.

3. Overdracht deelname ASTZ programma’s aan opvolger

Het is mogelijk eenmalig de deelname aan het programma over te dragen aan een opvolger binnen dezelfde functie. Soms komt het voor dat een heel team commissarissen deelneemt aan het programma. Bij wisseling van teamleden kan het wenselijk zijn de opvolger bij een einde van een termijn toezichthoudende rol deel te laten nemen aan het programma. De specifieke afspraken worden gemaakt met de Coördinator contractonderwijs. De vergoeding voor een eenmalige overdracht bedraagt € 100,-.

4. Rechten uit inschrijving 

Inschrijving geeft de volgende rechten: het recht op 3 intervisiedagen per jaar, deelname aan het ASTZorg congres, het gebruik van studiefaciliteiten, het recht op ontvangst van het studiemateriaal en het recht op de voor een contractstudent beschikbaar gestelde begeleiding.

5. Vergoeding

a. Bij inschrijving voor de programma’s van ASTZ is een vergoeding verschuldigd. De vergoedingen voor de volledige ASTZ programma’s zijn vermeld op www.ou.nl/aszt.

b. Na toezending van de factuur door de Open Universiteit aan de contractstudent dient deze binnen 30 dagen te worden voldaan door de contractstudent.

c. Betaling kan op de volgende wijze plaatsvinden: – ineens; – in vier termijnen van elk één (1) jaar. Indien in overleg met de Coördinator contractonderwijs meer termijnen overeen worden gekomen, worden administratiekosten ter hoogte van 2% van het volledige voor het ASTZ programma verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

d. De contractstudent is en blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling, ook indien de betalingsverplichting door de werkgever of een derde wordt overgenomen. Specifieke afspraken worden dan vastgelegd met de Coördinator contractonderwijs. Eventuele extra kosten (rente en overdracht van de vordering ter incasso aan derden) door niet betaling c.q. te late betaling, komen ten laste van de contractstudent.

e. De inschrijving voor de ASTZ programma’s en de levering van het studiemateriaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inschrijving exclusief studiemateriaal respectievelijk bestelling van het studiemateriaal zonder inschrijving voor de ASTZ programma’s is niet mogelijk.

6. Beëindiging inschrijving

De inschrijving eindigt:

a. na afloop van het cohort, daarbij uitgaande van de voor dat cohort geldende planning;

b. door het overlijden van de ingeschreven contractstudent;

c. op (schriftelijk) eigen verzoek van ingeschreven contractstudent;

d. indien aan de ingeschreven contractstudent kan worden toegerekend dat nakoming van de verplichtingen op basis van de inschrijving niet, niet op tijd of niet juist plaatsvindt. Alsdan is de Open Universiteit bevoegd om na een sommatie bij aangetekende brief, gehoord de ingeschreven contractstudent, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

7. Restitutie

a. Restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur vindt plaats bij beëindiging van de inschrijving door het overlijden van de contractstudent dan wel doordat bijzondere onvoorziene persoonlijke omstandigheden van medische aard de contractstudent dwingen om beëindiging van de inschrijving te vragen, zoals plotselinge ernstige ziekte waardoor de contractstudent het ASTZ programma niet meer kan volgen, met dien verstande dat 5% van de totaal verschuldigde kosten voor het ASTZ programma in rekening worden gebracht voor administratieve afhandeling.

b. In het geval van bijzondere onvoorziene persoonlijke omstandigheden van medische aard dient de contractstudent binnen een maand een aangetekende brief te sturen, inclusief ‘medische verklaring’, aan de Coördinator contractonderwijs van de Open Universiteit. Onder medische verklaring wordt verstaan: een verklaring van een onafhankelijk medisch deskundige (bijv. arts, psycholoog) die verklaart dat de contractstudent vanwege medische redenen niet in staat is (geweest) om te studeren. Het gaat hierbij niet om de aard of beschrijving van de ziekte.

c. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving op andere dan de onder a genoemde grond bestaat geen recht op restitutie.

8. Aansprakelijkheid

De Open Universiteit en de ShareLife Health Academy zijn noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan beide partijen zich bedienen, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.

9. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen de inschrijving betreffend waarin deze voorwaarden niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorzien, kan door of namens het College van bestuur van de Open Universiteit en directie van de ShareLife Health Academy een beslissing worden genomen.

10.  Verwerking persoonsgegevens

Door aanmelding verleent de contractstudent de ShareLife Health Academy toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Door inschrijving verleent de contractstudent de Open Universiteit toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Door aanmelding en inschrijving verklaart de contractstudent zich akkoord met registratie in de elektronische leeromgeving yOUlearn voor het faciliteren van het contractonderwijs.
Zonder toegang tot yOUlearn is het niet mogelijk aan de ASTZ programma’s van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy deel te nemen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

11. Klacht

Indien een contractstudent een klacht heeft over de wijze waarop de Open Universiteit of de ShareLife Health Academy zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen en/of diensten heeft geleverd, kan hij/zij:

bij de ShareLife Health Academy een klacht indienen via het contactformulier op www.astz.nl.

bij de Open Universiteit een klacht indienen via het meldingsformulier op www.ou.nl/klachten-en-geschillen.

Klachten die betrekking hebben op het gezamenlijke programma van de ShareLife Health Academy en de Open Universiteit zullen, indien mogelijk, in overleg door de ShareLife Health Academy en de Open Universiteit gezamenlijk worden afgehandeld.

12. Huisregels

De ingeschreven contractstudent is verplicht zich te houden aan de huisregels van de Open Universiteit, zoals omschreven in de regeling Huis-/gedragsregels Studenten Open Universiteit.

13. Auteursrechten

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit het (studie)materiaal van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Open Universiteit en de ShareLife Health Academy.

14. Slotbepalingen

a. Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Inschrijvingsvoorwaarden voor de programma’s van ASTZ’ is vastgesteld door de decaan van de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit en de Directie van de ShareLife Health Academy op 26 juli 2019. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2019.

b. Deze inschrijvingsvoorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast indien dit noodzakelijk is op grond van wet- en regelgeving of bijzondere omstandigheden. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt wordt dit via de officiële kanalen bekend gemaakt.